Algemene voorwaarden

1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
A.D. Vinylrecords.com: De bepaler van deze algemene voorwaarden.
De klant: De wederpartij die een natuurlijke persoon is.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen A.D. Vinylrecords
en de klant waarop A.D. Vinylrecords, deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,
voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met A.D. Vinylrecords,
voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Over de producten
De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven
op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen, en bezitten de eigenschappen die door
A.D. Vinylrecords in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant
bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

3. Prijzen en overeenkomsten
A.D. Vinylrecords.com behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief
eventueel apart benoemde verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door A.D. Vinylrecords.
A.D. Vinylrecords is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden
aan de levering te verbinden.

4. Over de bestelling
A.D. Vinylrecords levert pas uit na ontvangst van betaling. Ongeacht de door de klant bij
bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt A.D. Vinylrecords zich het recht voor om
bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

5. Betalingen
Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces
binnen de aangegeven betaaltermijn. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden
worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de
bankrekening van A.D. Vinylrecords.com.

6. Over het retourneren van zendingen/producten
Na ontvangst van betaling zullen de artikelen z.s.m. via TNT worden verstuurd.
Dit gebeurt in speciaal voor Single´s en LP’s ontwikkelde verpakkingsmaterialen.
A.D. Vinylrecords neemt daarom geen aanspraak betreffende verlies of beschadiging.
De Singles, LP´s, 12-Inches, CD-Singles en CD´s zijn en worden als gebruikte artikelen aangeboden.
Bij de beschrijving is vermeld in welke staat de hoezen en het vinyl zijn.
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft A.D. Vinylrecords
de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door
nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
Mocht er om een of andere reden toch een artikel verstuurd worden wat te slecht is,
neem dan contact met ons op, dan lossen we het op.

7. Klachten
Klachten over A.D. Vinylrecords.com dienen schriftelijk per mail gemeld te worden.
De klacht wordt binnen 7 dagen behandeld.

8. Over de levering
A.D. Vinylrecords doet zijn uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren.
Indien de levering vertraging oploopt zal de klant daarvan bericht ontvangen.
De bestellingen worden verstuurd met TNT Post. De klant betaalt de verzendkosten.
De verzendkosten staan op de website vermeld.
De door A.D. Vinylrecords.com opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.
Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding,
en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden,
tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs
niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd
de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, voor zover dat noodzakelijk is.

9. Over het versturen
Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging
en verlies op de klant over.
Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe
op eerste aanvraag zijn medewerking, te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen
aan deze verplichting is A.D. Vinylrecords gerechtigd, de prijs van de artikelen
op de klant te verhalen.

10. Over Privacy
Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de klantenregistratie
van A.D. Vinylrecords.
Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens
hem ter inzage worden verstrekt.
De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt,
tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.
A.D. Vinylrecords verstrekt, zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar
persoonsregistratie, geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

11. Overige bepalingen
Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan A.D. Vinylrecords
geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord
met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

12. Toepasselijk recht
Deze voorwaarden zijn opgesteld naar Nederlands recht. Geschillen welke tussen aanbieder
van de dienst en de gebruiker, mochten ontstaan naar aanleiding van de voorwaarden zullen
uitsluitend worden voorgelegd aan de uit hoofde des geschils bevoegde rechter.